Dodiplomski študij
Kozmetika | e-referat | e-učilnica | Slo | Hr | Eng

Dodiplomski študij

Informativni dan za študij fotografije

skupinska jeansŽelite več informacij o študiju pri nas?
Se ne morete odločiti glede študija in imate še kup vprašanj? Vabljeni na informativni dan v četrtek, 20. septembra 2018 ob 17h na Oddelku za fotografijo VIST, Litostrojska 44a, Ljubljana. Na informativnem dnevu bomo predstavili študij fotografije, vas popeljali po profesionalno opremljenih studiih in temnicah, lahko pa se boste spoznali z vrhunskimi fotografi in predavatelji ter s študenti, ki vam bodo na voljo za kakršnakoli vprašanja.

Informativna prijava

Soglasje velja do preklica. Od obveščanja se lahko kadarkoli enostavno odjavite s klikom na povezavo za odjavo v spodnjem delu elektronske pošte ali nam pišete na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Vaše podatke bomo obdelovali z največjo skrbnostjo in skladno s predpisi o varovanju osebnih podatkov. Z oddajo te prijavnice se strinjate, da prejete podatke lahko shranjujemo in obdelujemo z namenom avtomatizacije obveščanja, izbora ustreznih ciljnih skupin in za doseganje večje učinkovitosti obveščanja. S potrditvijo te prijave izražate strinjanje, da podatke posredujemo uveljavljeni platformi MailerLite, ki jo uporabljamo izključno za potrebe našega obveščanja, skladno s predpisi varovanja podatkov.

Potekajo vpisi v študijsko leto 2018/19 v referatu oddelka na Litostrojski 44a do 30.9.2018.Preizkusi nadarjenosti bodo potekali 17.9 in 24.9.3.2018. 


informativna-prijava-gumb

 
 

 • edini visokošolski študij fotografije v Sloveniji
 • I. bolonjska stopnja, enoviti triletni študij
 • sodoben in mednarodno primerljiv
 • pokriva širše področje fotografije
 • nudi odličo teoretsko in praktično osnovo za delo in nadaljnji študij na širokem področju vidnih sporočil
 • redni in izredni študij
 • možnost delnih študijev v modulih
 • Študijski program Fotografija 1. st. je bil akreditiran l. 2008 z odločbo Sveta RS za visoko šolstvo št. 6033-87/2008/8, akreditacija pa je bila podaljšana za 7 let z odločbo Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) št. 6034-7/2015/14 z dne 17.12.2015.


Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti po programu ter izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo. Tako zbere zahtevanih 180 kreditnih točk. Po zaključku študent prejme diplomo, ki je javno veljavna listina. Po uspešnem zagovoru diplomskega dela diplomanti oz. diplomantke pridobijo naziv: diplomirana fotografinja (VS) / diplomirani fotograf (VS). 

 

1. letnik

I. SEMESTER
Št. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
1.  Teorija fotografije I 3 30 30 0
2.  Zgodovina fotografije I 4 40 40 0
3.  Estetika in likovna teorija 7 70 40 30
4.  Računalniške tehnike v fotografiji I 8 80 30 50
5.  Fizikalne in tehnične osnove fotografije 8 80 40 40
  ∑ I. SEMESTER 30 300 180 120

 

II. SEMESTER
Št.  Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
6.  Reportažna in dokumentarna fotografija I 5 50 20 30
7.  Napredne in kreativne fotografske tehnike 4 40 20 20
8.  Zgodovina fotografije II 6 60 30 30
9.  Teorija fotografije II 5 50 40 10
10.  Kompozicija 6 60 10 50
11.  Pregled in priprava portfolia I 4 40 10 30
  ∑ II. SEMESTER 30 300 130 170

 

  ∑ I. LETNIK 60 600 310 290


2. letnik

III. SEMESTER
Št. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
1.  Reklamna in modna fotografija I 5 50 20 30
2.  Teorija fotografije III 5 50 40 10
3.  Fotografija interiera in arhitekture 6 60 20 40
4.  Avtorska fotografija 6 60 30 30
5.  Osvetljevalne tehnike v fotografiji 3 30 10 20
6.  Računalniške tehnike  v fotografiji II 5 30 20 30
  ∑ III. SEMESTER 30 300 140 160

 

IV. SEMESTER
Št. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
7.  Praktikum specifičnih fotografskih tehnik 10 100 20 80
8.  Reportažna in dokumentarna fotografija II 7 70 40 30
9.  Etika in regulativa 3 30 30 0
10.  Reklamna in modna fotografija II 6 60 20 40
11.  Pregled in priprava portfolia II 4 40 20 20
    30 300 130 170

 

  ∑ II. LETNIK 60 600 270 330

 

3. letnik

V. SEMESTER
Št. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
1.  Sodobna fotografija 4 40 20 20
2.  Računalniške in tiskarske tehnike 4 40 20 20
3.  Izbirni predmeti 22 220    
  ∑ V. SEMESTER 30 300    

 

VI. SEMESTER
Št. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
4.  Izbirni predmeti 15 150    
5.  Praktično izobraževanje 8 80 10 70
6.  Diploma 7 70 0 70
  ∑ VI. SEMESTER 30 300    

 

  ∑ III. LETNIK 60 600    

 

IZBIRNI PREDMETI
Št. Predmet ECTS KU Oblike izvedbe
        P V
1  Novinarstvo in uredništvo 4 40 20 20
2.  Modno in fotografsko ličenje 3 30 15 15
3.  Filmsko in gledališko ličenje 3 30 15 15
4.  Fotokemija in razvijalne tehnike 5 50 30 20
5.  Grafično oblikovanje in grafični procesi 4 40 20 20
6.  Multimedijske aplikacije 8 80 40 40
7.  Atelje reklamne in modne fotografije 12 120 15 105
8.  Atelje reportažne in dokumentarne fotografije 12 120 20 100
9.  Atelje avtorske fotografije 12 120 20 100
10.  3D aplikacije 4 40 20 20
11.  Vizualne komunikacije in oblikovanje 5 50 30 20
12.  Osnove podjetništva 8 80 50 30
13.  Trženje in tržno komuniciranje 6 60 20 40
14.  Strokovna terminologija v angleškem jeziku 4 40 15 25
15.  Razvoj kritičnega mišljenja 6 60 40 20

  

Legenda:

ECTS – kreditne točke
KU – kontaktne ure
P – predavanja
V - vaje

 


Splošne kompetence:

 • poznavanje in razumevanje osnovnih konceptov in metod, seznanjenost z novostmi na področju študija,
 • sposobnost kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic, seznanjenost s postopki in procesi,
 • sposobnost zbiranja in interpretiranja podatkov in izdelkov,
 • razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi in kreativno reševanje problemov,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki,
 • kooperativnost, delo v skupini (in v mednarodnem okolju),
 • sposobnost predstavitve izdelkov strokovni in laični javnosti,
 • odgovorno in racionalno upravljanje s časom.

Predmetnospecifične kompetece:

 • razumevanje optičnih procesov in fizikalnih osnov fotografije,
 • poznavanje celotnega procesa nastajanja analogne in digitalne fotografije,
 • razumevanje vloge fotografije v širšem vizualnem komunikacijskem kontekstu,
 • poznavanje osnov umetniškega izražanja razvoj lastnega umetniškega potenciala, kritično ocenjevanje lastnega in tujega fotografskega dela,
 • poznavanje umetnostnozgodovinskega razvoja tehnik in smernic, ki so pripeljale do nastanka fotografije,
 • pravilna izbira različnih tehnik za dosego zadanega cilja,
 • poznavanje računalniške obdelave fotografij,
 • poznavanje etičnih in moralnih principov za odgovorno fotografiranje,
 • poznavanje principov avtorskega prava,
 • poznavanje osnov računalniške video postprodukcije, 3D animacije in oblikovanja,
 • poznavanje osnov podjetništva in tržnega komuniciranja,
 • načrtovanje in izvajanje fotografskih projektov za potrebe naročnika,
 • poznavanje procesov priprave fotografij v tisku,
 • poznavanje organizacije dela na osebnem in timskem nivoju,
 • informiranost o varnosti in zdravju pri delu in zaščiti okolja ter zakonodaji in tehničnih predpisih na delovnem področju,
 • pozitivna profesionalna identiteta.


Študij v okviru študijskega programa Fotografija se izvaja kot redni in izredni študij.
Redni študij se izvaja praviloma en letnik v enem študijskem letu. Predavanja v okviru rednega študija se izvajajo s celotno skupino študentov. Seminarske vaje in seminarji se izvajajo v skupinah, skladno z normativi za izvedbo vaj. Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen potrebam izredno vpisanih študentov. Po zaključku pedagoškega procesa za posamezni predmet je organizirano preverjanje znanja.Pri izvajanju izrednega študija je v skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih izvedenih najmanj 40 % kontaktnih ur, predvidenih v študijskem programu.

Oblike izobraževanja, v katerih poteka študijski program Fotografija:

predavanja so namenjena pridobivanju temeljnih teoretičnih, v prakso usmerjenih znanj;seminarske naloge so namenjene analiziranju in reševanju konkretnih primerov iz prakse, ter povezovanju teorije in prakse, utrjevanju in poglabljanju znanja; praktične vaje so namenjene ustvarjalnemu preverjanju pridobljenih teoretičnih znanj;individualno delo je namenjeno razvijanju samostojnosti, pripravam na vaje in predavanja, projektom in drugim izdelkom ter razvijanju lastne ustvarjalnosti;druge oblike, predvidene s študijskim programom (delavnice, ekskurzije).

Za prehod iz 1. letnika v 2. letnik

mora študent opraviti obveznosti iz prvega letnika v obsegu 45 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Zgodovina fotografije I in II, Fizikalne in tehnične osnove fotografije, Teorija fotografije I in II, Računalniške tehnike v fotografiji I, Estetika in likovna teorija, Pregled in priprava portfolia I.

Za prehod iz 2. letnika v 3. letnik

mora študent opraviti vse obveznosti iz prvega letnika in obveznosti iz drugega letnika v obsegu 41 ECTS oziroma vse obveznosti in izpite iz predmetov: Teorija fotografije III, Avtorska fotografija, Računalniške tehnike v fotografiji II, Praktikum specifičnih fotografskih tehnik, Reklamna in modna fotografija I, Etika in regulativa ter Pregled in priprava portfolia II.Izjemoma lahko študent iz opravičljivih razlogov napreduje v višji letnik tudi, če ne opravi vseh predpisanih obveznosti, če je izpolnil najmanj 41 ECTS tekočega letnika – o tem odloča študijska komisija na podlagi prošnje študenta. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj študijske obveznosti letnika v obsegu 30 ECTS.

Priznavanje praktičnega izobraževanja

Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se prizna pravica do skrajšanja oz. oprostitve praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja, njegovih avtoriziranih rezultatov in ciljev praktičnega izobraževanja.

Priznavanje izpitov

Študent lahko odda vlogo za priznavanje izpitov skupaj z učnim načrtom predmeta, ki ga je opravljal na drugi ustanovi. Lahko se priznavajo izpiti, opravljeni na drugi visokošolski ustanovi, če od opravljanja izpita ni preteklo več kot 10 let. O priznavanju izpitov odloča študijska komisija na predlog nosilca posameznega predmeta.

Priznavanje pridobljenih znanj in izkušenj pred in med študijem

V procesu izobraževanja v visokošolskem strokovnem študijskem programu se študentom lahko priznajo:

 • znanja in spretnosti, pridobljene pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja
 • delovne izkušnje na področju (najmanj 3 leta)
 • neformalno izobraževanje oziroma strokovna dela (projekti, odmevne razstave, objave, izumi itd.)

Prošnjo za priznavanje z dokazili obravnava šola v skladu s predpisi. S priznanimi znanji in izkušnjami lahko študent nadomesti pripadajoči del vsebinsko ekvivalentnih študijskih obveznosti.


Študent lahko preide iz sorodnih programov v program Fotografija v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in merili ECTS. Pri prehodu se študentu priznajo kreditne točke ECTS pri posameznem predmetu, ki ga je uspešno zaključil z izpitom na drugem visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu, če se le-ta v najmanj 80 % po vsebini in obsegu ujema s predmetom na šoli.

Prehod z višje šole na visokošolski študijski program VIST Fotografija

VIST diplomantom višješolskega programa fotografije prizna naslednje predmete izmed predmetov 1. letnika visokošolskega študijskega programa Fotografija:

 • Fizikalne in tehnične osnove fotografije
 • Napredne fotografske tehnike
 • Računalniške tehnike v fotografiji I
 • Pregled in priprava portfolia I.

Študent lahko zaprosi za priznavanje še nekaterih dodatnih predmetov ali delov nekaterih predmetov iz 1., 2. in 3. letnika v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti. Študentu se omogoči, da izbere med naslednjima možnostma vpisa:

 • vpis v 2. letnik študijskega programa v študijskem letu 2018/2019, z začetkom oktobra 2018 in zaključkom septembra 2019, pri čemer je študent posebej opozorjen, da mora opraviti manjkajoče predmete iz 1. letnika, vključno z vajami, od katerih so nekateri pogoj za opravljanje izpitov iz predmetov 2. letnika, ali
 • vpis v 1. letnik, v katerem opravi le manjkajoče predmete.

Predmeti 1. letnika, ki so pogoj za opravljanje izpitov iz 2. letnika, so:

 • Teorija fotografije I za opravljanje predmeta Teorija fotografije II in ta za opravljanje predmeta Teorija fotografije III;
 • Reportažna in dokumentarna fotografija I za predmet Reportažna in dokumentarna fotografija I.

Pri tem je študent opozorjen, da terminsko obveznosti usklajuje sam na osnovi objavljenih urnikov, obenem pa se zaveže čim prej nadoknaditi manjkajoča znanja iz drugih manjkajočih predmetov 1. letnika, ki sicer niso pogoj za opravljanje izpitov iz predmetov 2. letnika, tako da ne bo motil delovnega procesa. Študent je posebej opozorjen tudi na pogoje za prehod v 3. letnik. Na podlagi navedenega študent izbere eno izmed možnosti prehoda z višješolskega na visokošolski študij, odločitev pa potrdi dekan s podpisom pogodbe. 


Šolnina za študijsko leto 2018/19 z vključeno vpisnino za posamezni letnik za redni in izredni študij znaša 3700,00 EUR. V primeru plačila v enkratnem znesku v marcu in aprilu se upošteva 7% popust, kasneje pa ta popust znaša 5%. V primeru plačila po obrokih se obračuna polna šolnina. V primeru vpisa od marca do 30. junija vam omogočamo plačilo šolnine na več manjših obrokov, in sicer:

 • vpisnino v dveh obrokih po 350,00 EUR in šolnino v 15 mesečnih obrokih po 200,00 EUR (vpis v aprilu)
 • vpisnino v dveh obrokih po 350,00 EUR in šolnino v 14 mesečnih obrokih po 214,28 EUR (vpis v maju)
 • vpisnino v dveh obrokih po 350,00 EUR in šolnino v 13 mesečnih obrokih po 230,77 EUR (vpis v juniju)

Za vpise po 30. juniju plačate šolnino v enkratnem znesku ali na obroke, in sicer 700,00 EUR ob vpisu, preostanek pa v 10 zaporednih mesečnih obrokih po 300,00 EUR od novembra dalje.

Na navedeni znesek šolnine priznavamo naslednje redne popuste:

 • 200 EUR za vpis v prvi letnik za maturante Zavoda AI in diplomante višje šole IZRAZ, Ljubljana*
 • 100 EUR za vpis v prvi letnik za slušatelje Zavoda AI, ki so zaključili kateregakoli izmed programov nacionalne poklicne kvalifikacije*

*V primeru obročnega odplačevanja se ob vpisu plača celotno vpisnino (700 EUR), nadaljnji obroki se ustrezno znižajo.

Šolnina zajema:

 • vpisnino v letnik
 • izvedbo programa
 • osnovne materiale pri vajah
 • uporabo fotografske opreme VIST in delo v studiu za študijske namene najem modelov in vizažistov za potrebe pouka
 • stroške priprave zaključne razstave ob koncu vsakega letnika
 • uporabo spletne oglasne deske za študente (SOD)
 • uporabo študijskih gradiv, objavljenih v e-učilnici v skladu s predpisi o avtorskih in sorodnih pravicah
 • članarino za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani (CTK)
 • članarino za Narodno in univerzitetno knjižnico (NUK)
 • dostop do interne knjižnice
 • opravljanje vsakega izpita na treh rokih
 • enoletno naročnino na revijo Fotografija

Šolnina ne vsebuje stroškov potrošnega materiala za delo študentov izven pouka in stroškov za ekskurzije. Navedene cene veljajo za študijsko leto 2018/2019 in se lahko letno spreminjajo. 


Znižana šolnina za študijsko leto 2018/2019.

Visoka šola za storitve (VIST) znižanje šolnine za študij fotografije v višini dela šolnine za celotni triletni študij. 

Pogoji:

 • kandidat izpolnjuje pogoje za študij,
 • kandidat se vpisuje v 1. letnik Oddelka za fotografijo,
 • izkazuje izredno nadarjenost in motiviranost za delo na področju fotografije oziroma vizualnih komunikacij.

Prošnje za znižanje šolnine morajo kandidati oddati do 11.9.2018 na naslov: Visoka šola za storitve, Oddelek za fotografijo, Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana (s pripisom »znižana šolnina«)

Vloga za znižanje šolnine mora vsebovati:

 • prošnjo za znižanje šolnine z utemeljitvijo (utemeljitev naj obsega največ 300 znakov),
 • esej z naslovom "Moj pogled na medij fotografije" (1-2 strani A4 formata, pisava Arial 11),
 • portfolio (glejte navodila za oddajo portfolia za preizkus nadarjenosti!)
 • kopijo spričevala 3. in 4. letnika srednje šole in kopijo maturitetnega spričevala.

Roki:

11.9.2018: predložitev vlog
25.9.2018: objava izbranih kandidatov na spletni strani VIST
29.9.2018: podpis pogodb o znižani šolnini.

Izbor kandidatov:

Na osnovi pravočasno prispelih popolnih vlog bo posebna komisija izbrala 10 kandidatov, s katerimi bo opravila razgovor ter izbrala kandidate za znižano šolnino. Pri izbiri bo komisija upoštevala izkazane sposobnosti in nadarjenost za poklic, pri čemer bo upoštevala:

 • portfolio (60 %)
 • utemeljitev prošnje in esej (35 %)
 • uspeh v 3. in 4. letniku srednje šole ali pri maturi (5 %).

Pri končnem izboru kandidatov bo komisija dodatno upoštevala še razgovor s kandidati.

Opombe:VIST si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata (npr. zaradi neizpolnjevanja kriterijev in drugih utemeljenih razlogov) ali pa dodeli več manj znižanih šolnin. VIST si pridržuje pravico, da javno objavi imena, fotografije, kraj bivališča ter utemeljitve vloge in eseja (deloma ali v celoti) izbranih kandidatov; oddaja vloge za znižano šolnino šteje kot soglašanje z objavo teh podatkov.

 • Vsi podatki bodo obravnavani v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
 • Pravice in obveznosti študentov z znižano šolnino bodo določeni v pogodbi in s posebnimi pravili, ki bodo sestavni del pogodbe.
 • V primeru, da izbrani kandidati ne podpišejo pogodbe pravočasno, lahko šola zniža šolnino naslednjemu kandidatu po vrstnem redu izbora komisije.

    

 • Ugodne cene pri nakupu filmov: za več informacij se obrnite na referat
 • Izposoja oblačil za potrebe modne fotografije: za kontakte se obrnite na referat
 • Meditrade (Središka ulica 21, Ljubljana): ugodne cene pri printanju fotografij, poslanih preko interneta:

10x14 cm 1 Kos 0,10 EUR
10x15 cm 1 Kos 0,10 EUR
13x18 cm 1 Kos 0,22 EUR
15x21 cm 1 Kos 0,44 EUR
20x30 cm 1 Kos 1,10 EUR
30x45 cm 1 Kos 3,29 EUR
30x92 cm 1 Kos 7,69 EUR

 • OKVIR (Gregorčičeva ulica 13, Ljubljana): 15 % popust pri printanju,
 • Profot (Rimska cesta 3, Ljubljana): ugodni pogoji za izposojo studijske opreme
 • Pro23 (Knezova ulica 14, Ljubljana): 5 % popust pri nakupu računalnikov Apple in brezplačna kalibracija monitorja ali 1 ura brezplačnega izobraževanja
 • Ilirija (Tržaška cesta 40, Ljubljana): 10 % popust na vse izdelke Ilirija
 • Moderna galerija (Ljubljana): prost vstop
 • Galerija Jakopič (Ljubljana): prost vstop 
 • Mestna galerija (Ljubljana): prost vstop
 • Narodna galerija (Ljubljana): prost vstop
 • CTK, Centralna tehniška knjižnica (Trg republike 3, Ljubljana): brezplačna letna članarina
 • NUK, Narodna in univerzitetna knjižnica (Turjaška cesta 1, Ljubljana): brezplačna letna članarina.


Širina in pestrost študijskega programa pozitivno vplivata na zaposlitvene možnosti študentov Oddelka za fotografijo VIST. Delo najdejo v različnih kulturnih ustanovah in zavodih (Mladinsko gledališče, Narodna galerija, galerija Photon, Aksioma), izobraževalnih ustanovah (Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani), različnih gospodarskih organizacijah (Nikon, Mercator, Tuš), oglaševanju (Siol), v podjetništvu (podjetja ustanavljajo tudi sami ali povezano, npr. štirje študenti so se združili v Barbar studio), nekateri pa se odločijo za samostojno avtorsko pot ali nadaljujejo študij na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih ustanov doma ali v tujini. 
     

Z avtom:

Če prihajate iz Celovške ceste, zavijte na Litostrojsko cesto; pri prvem semaforju (pred progo) zavijte desno, peljite ob železnici do prvega semaforja; zavijte levo čez železnico in takoj spet zavijte levo. Peljite ravno ca. 500 m do sive stavbe z modrimi okni (na levi).

Če prihajate iz obvoznice, zapeljite na izvoz Industrijska cona Šiška, na križišču sledite smeri I.C. Šiška in po Litostrojski cesti zavijte levo, peljite mimo Studia Moderne in na ostrem ovinku zavijte desno, takoj spet zavijte desno (Ravne Steel na levi) in peljite ravno ca. 500 m do sive stavbe z modrimi okni.

 

Z avtobusom:

št. 3B v smeri Litostroj, do postajališča Kovinarska, nadaljujte peš po Goriški ulici in ulici Alme Sodnik ca. 8 min

št. 18 smer Center Stožice, do postajališča Kovinarska, nadaljujte peš po Goriški ulici in ulici Alme Sodnik ca. 10 min

št. 1 v smeri Vižmarje do postajališča Remiza, nadaljujte peš po Litostrojski, nato Goriški ulici in ulici Alme Sodnik ca. 10 min

   

Za zagotavljanje popolne uporabniške izkušnje uporabljamo tehnologijo piškotkov. Z uporabo spletne strani se z njihovo uporabo strinjate. Podrobne informacije.